Czyszczenie i zabezpieczanie elewacji

Dysponując wyszkoloną kadrą pracowniczą, technologią i zapleczem technicznym proponujemy Państwu usługi z za­kresu czyszczenia i zabezpieczania elewacji przed graffiti, a także usługi związane z usuwaniem różnorodnego rodzaju zanieczyszczeń atmosferycznych oraz innych zabrudzeń degradu­jących nasze najbliższe otoczenie.

Po zapoznaniu się ze stanem budynku, jego historią architektoniczną oraz oczekiwa­niami klienta, proces renowacji dzielimy na kilka etapów przeprowadzanych w okre­ślonej kolejności. Oceniamy rodzaj, stopień i głębokość zanieczyszczeń oraz ustalamy czy wystarczające będzie wykonanie prac kon­serwacyjnych, czy też niezbędne będą prace remontowe.

Zakres prac

Zajmujemy się usuwaniem każdego rodzaju zabrudzeń – zarówno nieorganicznych jak i organicznych. Dzięki zasto­sowaniu specjalistycznych urządzeń i środków chemicznych jesteśmy w stanie usunąć m.in. pozasychane plamy czy solne inkrustacje.

Przyczyną wielu usterek tynku może być m.in. wilgoć lub woda opadowa penetrują­ca jego strukturę z uwagi na zbyt niską hydrofobowość, a także występowanie pęknięć i rys w warstwie tynku.

Elewacje są również narażone na niszczenie przez działania mikrobiologiczne. Skutecz­nie je zwalczamy nie powodując destrukcji tynków oraz nie stwa­rzając zagrożenia dla ludzi i środowiska. Chcąc uniknąć porażenia biologicznego, czy­li rozwoju grzybów rozkładu pleśniowego i glonów, używamy skutecznych środków grzybobójczych, które usuwają bieżące zabrudzenia. Aby dodatkowo zabezpieczyć elewację przed ponownym porastaniem, stosujemy produkty przeznaczone do usu­wania z większości rodzajów powierzchni alg, mchów, pleśni, grzybów i porostów.

Na bazie stosowanych przez nas systemów możemy Pań­stwu zaoferować wykonanie powłok antygraffiti.

Zaleca się wykonanie zabezpieczenia przed graffiti wszelkich powierzchni nara­żonych na jego występowanie, np. elewacji, ogrodzeń, murów, ekranów dźwiękochłon­nych, wiat przystankowych, znaków dro­gowych i tablic reklamowych, wiaduktów, mostów, przejść podziemnych, pomników itp.

Profilaktyka antygraffiti sprowadza się do pokrycia podłoża impregnatem lub odpowiednią powłoką, która powstrzyma graffiti przed wnikaniem w głąb struktury i równocześnie umożli­wi usunięcie graffiti bez narażenia podłoża na zniszczenie. Środki te chronią dodatko­wo przed brudem, działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych oraz promieniowaniem UV, zastępując zwykłą impregnację hydrofobową. Dzięki doświadczeniu, specjalistycznym środkom chemicznym i odpowiednim sprzęcie oraz wiedzy zdobytej na specjalistycznych szkoleniach, skutecznie realizujemy nawet najtrudniejsze zlecenia.

odgrzybianie2
mycie-elewacji1
mycie-elewacji-kamiennych

Zaufali nam